Kontakt

  • Adresa

    1100 Beograd, Srbija

    Takovska 5, I sprat

  • Telefon

    011/ 3343 488, 011 3342 058

    Fax: 011/ 3349 437

Prijava za posao

Ispunite formu ispod.
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci/informacije koje sam dao/la o sebi u prijavi za posao istiniti i saglasan/na sam da tražene podatke Sani Trade & Tours čuva u zbirci podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
("SI. Glasnik RS" broj 97 /2008 i 104/2009)